Privacyverklaring

Privacyverklaring 

Bij het verlenen van mijn diensten in de coachpraktijk verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld. 

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke 

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Marian van de Berg – Coach, eenmanszaak, KvK nr 71419330 

Pauwstraat 30

3816 AV Amersfoort

marian@marianvandeberg.nl 

 

Verkrijgen van persoonsgegevens 

Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coachtraject. 

 

Persoonsgegevens 

Marian van de Berg verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

• NAW-gegevens 

• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 

• Geboortedatum en –plaats 

• Geslacht 

• Burgerservicenummer (indien van toepassing) 

• Werkervaring 

• Pasfoto (indien van toepassing) 

• Competenties en interessegebieden 

• Gespreksverslagen 

• Inhoud van communicatie 

• IP-adres 

 

Doeleinden 

Marian van de Berg verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

• Het onderhouden van contact; 

• Het bieden van een persoonlijk coachtraject; 

• Een goede en efficiënte dienstverlening; 

• Beheer van het cliëntenbestand; 

• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning; 

• Verbetering van de dienstverlening; 

• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening; 

• Facturering; 

• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; 

• Marketing; 

• Nakoming van wettelijke verplichtingen; 

• Het voeren van geschillen; 

 

Waarop is de verwerking gebaseerd 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. 

Tevens verwerk ik de persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen: 

• De verbetering van haar diensten; 

• De bescherming van haar financiële belangen; 

• Beveiliging en het beheer van haar systemen; 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. 

 

Verstrekking aan derden 

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. 

Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER 

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is in Amerika (Apple-icloud opslag). 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt, van LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw 3 

persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen 

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen. 

 

Uw rechten 

U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: 

Marian van de Berg 

Pauwstraat 30 

3816 AV Amersfoort 

marian@marianvandeberg.nl 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wijzigingen privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 mei 2020